Психологическо обслужване

Начало → Работа с фирми → Услуги → Дизайн на интерактивни фирмени обучения

д) Дизайн на интерактивни фирмени обучения

Основен момент в индивиуалното обучение е индивидуализацията, което ще рече, не само че обучението протича “тет-атет”, а че подходът използван при обучението е максимално съобразен с индивидуалните особености на обучавания – осъзнатите и неосъзнати потребности, на които се базира неговата мотивация за учене, начинът по който възприема информацията – аудиален, визуален кинестетичен, състоянието на необходимите за упражняването от него дейност базисни способности и качества на личноста, способностите за учене и за промяна на стари вече не работещи стереотипи.

Обучението протича под формата на:

  1. Обучителни сесии с участието на двама психолози, по време на които се усвоява съдържателната част на обучението. Работата на двама психолози, прилагащи емпатиен подход и посветени на едно лице е изключително ефективна. Създава усещане за работа в малка група и се явява катализатор за процеса на учене в посока изграждане на уверено професионално поведение и за някои личностни и поведенчески проблеми в обучаеми, резултиращи в начина му на живот.
  2. Поведенчески програми – обучителните сесии се редуват с индивидуално подготвени задачи и упражнения, които обучаемият трябва да изпълни до следващата обучителна сесия, където заедно с психолозите анализира успехите и неуспехите си. Набелязват се следващите елементи от програмата и се осигурява необходимото за нейното реализиране подготовка.

Подходящи за индивидуално обучение са усвояването на комуникативни, коучинг и емпатийни умения, обучението на мениджъри за мотивиране и работа със силните страни на персонала, програмите за личен асистент и за развитието на търговски умения.

Съдържанието и общата продължителност на обучението се определят на база индивидуалните потребности и способности на учене на обучаемите.

Запитване