Работа с фирми

Начало → Работа с фирми

Услуги за фирми

Изходни принципи в работата ни с фирми и организации

 • Стратегията на взаимната печалба е единствено печеливша в съвременния бизнес.
 • Партньорството се ражда в пресечната точка на себеутвърждаващото поведение и емпатията.
 • Емпатийният  мениджмънт, фокусиран в талантите и силните страни и насочен  към самоактуализация на персонала, носи максимум взаимна печалба и удовлетвореност,емоционално ангажира персонала и го прави лоялен към организацията.
 • Пътят от външна мотивация към вътрешна самомотивация на персонала минава през удоволствието от самия процес  на осъществяване на дейността и възможността за максимално реализиране на силните страни и таланти в работата.
 • Приоритетни за успешния мотивационен мениджмънт са развитието на вътрешната самомотивация и осигуряване на обективни предпоставки на работното място за максимално прилагане на силните страни на персонала.
 • Прилагането на емпатиен подход във взаимодействието с клиентите ги превръща в емоционално ангажирани клиенти в дългосрочен план, лоялни към фирмата и марката. Успешното му прилагане изисква базисни комуникативни умения.
 • Емпатията, включена като ценност в организационната култура, създава благоприятна среда за максимално развитие и реализация на индивидуалния и групов потенциал и е условие, за да функционира организацията като едно добре работещо в единство  цяло.

Търсим съмишленици, за които да работим!

Влияние на емпатията върху индивидуалното развитие

Прилагането на емпатия във взаимодействията изгражда умения за:

 • Разбиране и приемане на другия (колега, мениджър, подчинен)
 • Подаване на точна и добронамерена обратна връзка
 • Разширяване на себепознанието
 • Критическо мислене
 • Предпазване от манипулация
 • Определяне правилната мяра във взаимодействията, съобразена с другия и ситуацията
 • Ефективно въздействие върху другия изграждане на доверие
 • Управление  на конфликти

Влияние на емпатията върху груповото развитие

В процеса на развитие  на групата (екипа) емпатията:

 • Улеснява и ускорява преминаването на екипа през основните фази на развитие
 • Създава условия за взаимопомощ и сътрудничество
 • Хармонизира междуличностните взаимоотношения по хоризонтала и вертикала
 • Подпомага намирането на правилен подход за разрешаване и управление на конфликтите
 • Съдейства за приемане на различията (полови, етнически, религиозни, политически, хора с различна степен на трудоспособност и пр.)
 • Намалява стереотипите в управленската дейност по време на планирането, организирането, стимулирането и контрола чрез прилагане на индивидуален подход във взаимодействията мениджър-подчинен
 • Намалява риска от субективни грешки по време на атестирането
 • Увеличава ефективността на движението по вертикала
 • Съдейства за ефективността на управленските решения по време на критични ситуации (съкращения, ускорени темпове на работните задачи, специални поръчки и др.)
 • Увеличава екипната сплотеност

Влияние на емпатията върху инстуционалното развитие

В процеса на развитие на институцията емпатията:

 • Намалява стереотипите и механичния подход в управлението
 • Повишава ефективността на подбора, обучението и оценката на персонала
 • Съдейства за изграждане на правилна мотивационна политика
 • Улеснява прилагането на адекватни мерки за намаляване на текучеството
 • Подпомага реализирането на стратегията за взаимната печалба
 • Изгражда мост на доверие  между фирмата и нейните клиенти

Предлагаме следните психологически слуги за фирми.

Препъни камъните в дейността на наши клиенти

Ето какви са психологически акценти върху препъни камъните в дейността на наши клиенти:

 1. Застрахователни компании
 2. Банки
 3. Хотели и ресторанти
 4. Директен маркетинг
 5. Училища