Услуги

Начало → Работа с фирми → Услуги

Психологическо обслужване

1. Тренинги
2. Тиймбилдинг
3. Програми
4. Психологическо обслужване
а) Сработване на новосформирани екипи
б) Преработване на възникнал или потенциален конфликт
в) Brainstorming
г) Индивидуални обучения
д) Дизайн за интерактивни обучения
е) Персонално консултиране
5. Абонамент за психологическо обслужване

Тренинги

Нашето предложение за вас

 1. Тренинг за формиране на вътрешна мотивация и повишаване на лоялността към фирмата
 2. Тренинг за емпатийно общуване с клиенти
 3. Тренинг за развитие на умения за справяне с възражения и работа с трудни клиенти
 4. Тренинг за общуване с продукта
 5. Тренинг за презентационни умения
 6. Тренинг за усвояване на социално-психологически техники за влияние
 7. Тренинг за развитие на коучинг умения
 8. Тренинг за развитие на екипни взаимодействия
 9. Тренинг за оценка на способността за работа в екип
 10. Тренинг за управление на стреса
 11. Тренинг за оценяващи ръководители
 12. Тренинг-семинар Емпатиен мениджмънт, фокусиран върху силните страни на персонала
 13. Тренинги за развитие на силните страни на персонала

Основен метод на обучение — групово динамичен психотренинг

За разлика от тренинг-семинара, групово динамичният психотренинг използва корективно-формиращото въздействие на малката социална група. Влиянието на групата върху човека като социално същество е много по-силно от дидактическото представяне на определени правила в духа на: „Това трябва…“ или „Това не трябва…“ . Фокусът е не върху преподаването на знания, а върху тяхното извличане от опита, преживян по време на работата в групата. В условия на конфиденциалност и емоционална защитеност се постига атмосфера на доверие и откритост, която благоприятства разкриването на потенциалните възможности на участниците и осъзнаването на необходимостта от някои личностни корекции за повишаване на професионалната им ефективност.

Инструментариумът включва ролеви игри, симулации, медитативни техники и тестови методики.

Включването на двама психолози в обучението осигурява синергичното влияние на нормативно регулиращото и подкрепящо въздействие върху групата.

Нашите тренинги се провеждат винаги от мъж и жена, което създава усещане за по-добро разбиране и доверие в участниците.

Големината на групата варира от 8 до 15 човека.


Тиймбилдинг

 1. Тиймбийлдинг Двете писти

Емпатийти тренинг програми

 1. Програма за мениджъри — Емпатиен мениджмънт
 2. Програма за лични асистенти — Аз съм ти
 3. Програма за търговци — Клиентоцентриран подход в продаването и обслужването
 4. Програма за консултанти — Общуването, което продава
 5. Програма за управление на стреса

Психологическо обслужване на абонаментен принцип

На базата на рамков договор на абонаментен принцип се ползват желаните от заявителя услуги на Емпатия МВ при преференциални условия.

Запитване