Услуги

НачалоРабота с частни лица → Услуги

Психологически консултации

Индивидуално консулгиране

Считаме за предимство, че всяка консултация провеждаме в екип. „Оглеждането“ в мъжкото и женско присъствие дава усещане за цялостност и сигурност. Снемането на съпротиви и споделянето пред двама души увеличава ангажираността и ускорява процеса на промяна.

Консултацията е с продължителност 60 – 90 мин.без строго фиксиран край.

Работа с партньорски двойки

Проблемът се заявява в присъствието на двамата партньори. След което се редуват консултации поотделно с всеки партньор и заедно  с  двамата партньори, в зависимост от същината на проблема и възможностите на партньорите.

Работа със семейства

Заявител на проблема може да бъде един от членовете на семейството.

На различни етапи от работата се включват и другите членове от семейството.

Продължителността на консултациите е 60 – 90 мин. без строго фиксиран край.


Работа в група

Енкаунтърът, включва психично здрави хора, които имат своите лични проблеми и проблеми във взаимоотношенията с другите или просто се стремят към лично усъвършенстване. Енкаунтер, от английски encounter , означава открита и честна среща, без роли и маски, при която всеки преживява и показва себе си на другите с всички свои добри и лоши черти, мисли,намерени, настроения и чувства.

На преден план излиза индивидът, а не групата. Работи се основно с емоционалните преживявания (опита в групите „тук и сега“). Хората се учат да преживяват емпатия към себе си и другите, да вербализират открито своите емоционални преживявания и да ги приемат. Да зачитат емоционалните преживявания на другите и да ги отразяват без да ги осъждат и санкционират.

Какво може човек да очаква от енкаунтъра:

  • Голяма доза себепознание и добро ниво на способности за доверие и използване на собствените ресурси
  • Да намали голямата разлика между своя Аз-образ и Идеалния образ за себе си, чрез постепенното сближаване на двата образа.
  • Голяма доза себеприемане – да приема собствената личност с всичките и трудности и недостатъци
  • По-голяма адаптивност и автентичност на поведението
  • Да открие „капаните“ и недоразуменията, които му пречат във взаимоотношенията с другите и с него самия
  • Да общува емпатийно  – с разбиране и топло приемане на другите

Свържете се с нас