Психологическо обслужване

Начало → Работа с фирми → Услуги → Персонално консултиране

е) Персонално консултиране

Персоналната психологическа консултация е съвременна форма за подпомагане благополучието и ефективността на служителите на компанията. Все повече фирми се ориентират към тази услуга. Тя дава възможност за перманентно поддържане на висока професионална и лична ефективност посредством :

  • намаляване на емоционалното напрежение от работата и повишаване стресоустойчивостта
  • понижаване на тревожността и повишаване активността и адаптивността към промените
  • подпомагане процеса на вземане на решение в трудни ситуации от професионален и личен характер.
  • работа върху разрешаване на лични проблеми, които рефлектират неблагоприятно върху професионалната ефективност

 

Нашият опит показва, че желанието на персонала за ползване на услугата нараства с ефекта от консултациите. Поради това предлагаме постепенно разширяване на броя на консултациите. В началото е целесъобразно освен лицата, сами осъзнали необходимостта от консултации да бъдат консултирани и лица, които по мнение на прекия мениджър имат актуална необходимост, поради забелязани нарушения в комуникацията, работоспособността или личния живот.

Времетраене: един астрономически час в удобно за клиента време, в условията на пълна конфиденциалност и емоционална защитеност. Конкретните дни и часове са предмет на допълнително договаряне.

Предлагаме като най-удобна форма за предоставяне на тази услуга абонаментния принцип.

Запитване