Психологическо обслужване

Начало → Работа с фирмиУслуги → Преработване на възникнал или потенциален конфликт

б) Преработване на възникнал или потенциален конфликт

Конфликт в целия работен или мениджърски екип

Най-често въпросът се свежда до подобряването на междуличностните взаимоотношения, което се отразява положително върху сътрудничеството, а оттам и върху ефективността на работата. За целта не може да бъде изработена и приложена конкретна система от методи и техники за справяне с конфликти, тъй като всеки екип със своите членове има различен характер и съдържа твърде много неконтролируеми фактори. Участниците трябва да бъдат опознати, връзките между отделните членове или малките групи да се овладеят и да бъдат намерени общопризнати правила и норми, които подпомагат екипа.

За регулиране на конфликта се прилага основно разговорно-консултативния подход и техниката за подреждане на наблюденията върху поведението на членовете на екипа по системата на Baley, включваща както областта на задачата, така и на и взаимоотношенията. Могат да бъдат използвани също въпросници, групово-динамична работа, консултации и др.

Работата приключва с извеждане на общоприети конкретни мерки във връзка със смекчаване, локализиране или решаване на конфликта.

Овладяване на възникнал конфликт и възстановяване на нарушенивзаимоотношения между отделни членове на работен или мениджърски екип

За целта се прилага разговорно-консултативния подход. Като помощно средство могат да бъдат използвани и някои личностни тестове.

На участващите партньори се дава възможност да споделят собствените чувства, мисли, намерения и потребности лежащи в основата на конфликта.

Водещо място тук заема емпатията – необходимо условие, за да се стигне до взаимно разбиране и приемане.

Работата завършва с начертаване на последващи стъпки за прилагане на конкретни действия в ежедневната практика.

Необходими са след това поне 2-3 контролни срещи, в които партньорите си подават обратна връзка и споделят постигнатите резултати по пътя към промяната.

Място за провеждане на срещите – офиса на Емпатия МВ.

Изчистване на напрежение между мениджър и подчинен

За целта се използва разговорно-консултативния подход и се прави опит да се мине “зад” ролевото общуване и всеки да навлезе в емоционалния си свят на партньора като внимателно го слуша и се опитва да стигне до неговите чувства и потребности. Тоест и двамата да тръгнат с емпатия един към друг. Тези разговорна техника е особено подходяща, за да се създаде атмосфера на откритост и доверие, което прави проблемната ситуация по-прозрачна и я “изчиства” от тежестта на йерархията.

Работата завършва с начертаване на последващи стъпки за прилагане на конкретни действия в ежедневната практика.

Необходими са след това поне 2-3 контролни срещи , в които партньорите си подават обратна връзка за конкретни факти и събития и се споделят постигнатите резултати по пътя към промяната.

Място за провеждане на срещите – офиса на Емпатия МВ.

Изчистване на напрежение и възстановяване на взаимоотношенията между отделни членове на висшия мениджмънт

Практиката сочи, че тези конфликти са обикновено латентни и продължават дълго във времето, в резултат на което трудно се откриват и се задълбочават сериозно.По-ранното им преработване с помощта на квалифицирана помощ отвън, води до по-ефективно сътрудничество, толкова необходимо на тези нива на управление , за да може фирмата да вземе правилни решения и да се развива с оптимални темпове.

Екипът на Емпатия МВ гарантира пълна конфиденциалност на споделената по време на работата лична и професионална информация.

Запитване