Програми

Начало → Работа с фирми → Услуги → Програма за лични асистенти

2. Програма за лични асистенти — Аз съм ти

Дисциплинираност, организираност, отговорност, комуникативност, лоялност, работа с документи…Всички тези качества са необходими изисквания за позицията “личен асистент”. Но … майсторски клас в тази дейност е невъзможно да бъде постигнат без емпатия , без високите нива на нейното проявление, в които емпатията е не само комуникативен навик, но и нагласа за взаимодействие и начин на живот.

Да бъдеш винаги на разположение и в помощ на другия изисква вътрешната нагласа – не Ти, а Другият да бъде в центъра . Често “Аз-ът” на човека се съпротивлява. Вътрешният глас нашепва – “Не той, а аз съм важният”, в резултат на което, дори йерархията в деловите отношения се оказва безсилна. В най-добрият случай задачите се осъществяват повърхностно с много пропуски или грешки, чуват се оправдания – “Не съм разбрал/а, не съм чул/а”. Истината е, че в този случай нагласата за емпатия във взаимоотношенията липсва. В работата на личния асистент често се появяват сложни, понякога до степен на критичност ситуации по отношение на време, хора, недостиг на информация…. От него се изисква да ги овладее с правилната мяра. Емпатията като способност да видиш другия и света през неговите очи, дава възможност на личния асистент да стигне до дълбоки нива на познание и свързване със своя шеф – неговите мисли, намерения, чувства, настроения, начин на вземане на решения, възможна степен на риск за него в дадената ситуация и т.н., което в голяма степен гарантира намирането на правилната мяра.

Да си емпатиен личен асистент, значи да вършиш работата си по възможно най-добрия за своя шеф начин, това да ти доставя удоволствие и да те зарежда с енергия. Емпатията изпълва взаимодействието “личен асистент- шеф” с дълбоко доверие и разбиране “без думи”. Емпатийният личен асистент върши работата си с удоволствие и радост.

Да можеш да бъдеш емпатиен във взаимодействията изисква емоционална зрялост на личността и уверено поведение. Често колебанията в самооценката, конфронтацията между образа за себе си и възприемането от другите, поражда напрежение, което кара личния асистент да поставя във фокус себе си, а не другия (шеф, служител, клиент) и води до неефективно поведение.

Невъзможно е да бъдеш емпатиен с другите без дълбоко да разбираш и приемаш себе си. Емпатията към нас самите е инструмент за емпатия към другите.

В този смисъл програмата покрива следните цели:

 • По-дълбоко и разширено вникване в собствената личност, което е предпоставка за промяна на нагласите или поведението в посока на спокойствие и увереност в собственото Аз.
 • Повишаване на чувствителността към промените в емоционалните реакции и поведението на другите. По-добра способност за емпатийно вживяване във вътрешния свят на другите.
 • Трениране на емпатиен диалог –превръщане на емпатията в комуникативен навик.

Работи се в рамките на 4 месеца по следната схема:

Групово-динамичен психотренинг

Провежда се в рамките на два последователни дни (събота и неделя) всеки месец. По време на тренингите участниците разбират и си отговарят на следните въпроси:

 • Кои са водещите потребности, мотиви и ценности, на които се основава моето професионално поведение
 • Как влияе моето емоционално състояние и поведение върху изпълнението на задачите и отношенията ми с другите
 • Как реагирам в напрегнати ситуации
 • Колко точно възприемам собствените и на другите чувства, настроения, нагласи и реакции
 • Колко силна е способността ми за приспособяване
 • Колко силна е способността ми за принадлежност
 • Какво влияние оказва моето невербално поведение – мимика, жестове, поза, интонация върху партньора в разговора
 • Доколко мога да “чета” и как правилно да чета невербалното поведение на другите, тяхното намерение, състояние или отношение
 • Какво е моето вербално поведение и как то се възприема от другите:
 • Предавам ли информацията, която искам да предам, какво предизвиква тя у моя партньор и как реагира той.
 • Говоря ли конкретно, ясно, точно, разбираемо.
 • Как дискутирам проблеми, подавам обратна връзка и приемам критика.
 • Доколко мога да вникна в неизречения смисъл на конвенционалните изрази или “какво се крие зад думите”
 • Какво е значението на стратегията на взаимната печалба в деловите взаимоотношения

Участниците тренират емпатиен разговор – емпатийно слушане и отклик.

Използват се обратна връзка от другите и личностни въпросници.

Поведенческа програма

Поведенческа програма за трансфер в професионалната практика на осъзнатите въз основа на опита в тренинга необходимости от промяна на неефективните и затвърждаване на ефективни нагласи и форми на поведение.

Поведенческата програма се изгражда индивидуално след преработване на опита от ролевите игри и упражненията. Целите и задачите се уточняват заедно с референтите като задължително се стига до съгласие. Програмата се състои от малки обозрими елементи на заучаване и упражняване, които участникът след завършване на поредния тренинг практикува по време на работа до следващият тренинг, където споделя с групата какво и как е свършил.

Споделянето включва въпроси от рода:

 • Как се държах при изпълнението на задачата?
 • Кои предписани начини на поведение изпълних?
 • Как се чувствах по време на изпълнението на задачата?
 • До колко съм удовлетворен от резултата?
 • Какво бих желал да променя?

Включването на двете форми на учене – тренинг и упражняване на усвоеното в професионалното ежедневие, както и споделянето на “успехите” и “неуспехите” след това отново в групата, работи за затвърждаване на ефективни модели на поведение, ориентирани към специфичните ситуации в практиката.

За това още спомагат, както числеността на групата – малка група от 8 до 12 човека, така и нейната хомогенност в професионално отношение.

Изискване към участниците

Преди включване в програмата се провежда интервю с всеки участник. Участникът трябва да има готовност за експериментиране и обучение и да приема групово-динамичния инструментариум.

Запитване