Програми

Начало → Работа с фирми → Услуги → Емпатиен мениджмънт

1. Програма за мениджъри — Емпатиен мениджмънт

Програмата подготвя младите мениджъри за великото умение да могат да ръководят и мотивират подчинените си без налагане и властване, без грубо администриране, а с емпатия и взаимодействие на ниво потребности, при което другите се усещат разбрани и приети.

Емпатийното взаимодействие на мениджъра със служителите създава онази благоприятна среда на доверие, която опосредства освобождаването на творческия потенциал и формира вътрешна мотивация за труд.

Практикуването на емпатиен подход изисква от мениджъра емоционална зрялост на личността и увереност на поведението. Често колебанията в самооценката, конфронтацията между себевъзприемането и изискването на ролята води до защити, създаващи вътрешно напрежение в мениджъра,което го кара от една страна да поставя във фокус собственото поведение, а не поведението на служителя, а от друга страна кара служителите да го възприемат по-скоро като неуверен и да снемат доверието от него. И двете посоки са еднакво неблагоприятни за процеса на управление. Невъзможно е да подхождаш с емпатия към другите без дълбоко разбиране и приемане на себе си. Емпатията към нас самите е инструмент за емпатия към другите.

В този смисъл програмата покрива следните цели:

 • По-дълбоко и разширено вникване в собствената личност, което е предпоставка за промяна на нагласите или поведението в посока на спокойствие и увереност в собственото Аз.
 • Повишаване на чувствителността към промените в емоционалните реакции и поведението на другите. По-добра способност за емпатийно вживяване във вътрешния свят на другите.
 • Трениране на емпатиен диалог – превръщане на емпатията в комуникативен навик.

Работи се в рамките на 4 месеца по следната схема:

Групово-динамичен психотренинг

Провежда се в два последователни уикенда всеки месец. В тренингите участниците филтрират важни възгледи и знания за напредък в своя професионален и личен живот. Учат се да разбират и осъзнават:

 • Какво се случва в групата (екипа)
 • Какви процеси протичат
 • Как влияе тяхното емоционално състояние и поведение върху изпълнението на задачата или отношенията им с другите
 • Как другите ги възприемат?
 • Как реагират в напрегната ситуация?
 • Колко силна е способността им за приспособяване или въздействане?
 • Колко точно възприемат собствените и на другите чувства, настроения, нагласи и реакции.
 • Ролята на стратегията “успех – успех” във взаимодействията със служителите
 • Начините за водене на ефективен емпатиен диалог

Използва се обратна връзка от другите и някои личностни въпросници.

Поведенческа програма

Поведенческа програма за трансфер в професионалната практика на осъзнатите въз основа на опита в тренинга необходимости от промяна на неефективните и затвърждаване на ефективни нагласи и форми на поведение.

Поведенческата програма се изгражда индивидуално след преработване на опита от ролевите игри и упражненията. Целите и задачите се уточняват заедно с референтите като задължително се стига до съгласие. Програмата се състои от малки обозрими елементи на заучаване и упражняване , които участникът след завършване на поредния тренинг практикува по време на работа до следващият тренинг, където споделя с групата какво и как е свършил.

Споделянето включва въпроси от рода:

 • Как се държах при изпълнението на задачата?
 • Кои предписани начини на поведение изпълних?
 • Как се чувствах по време на изпълнението на задачата?
 • До колко съм удовлетворен от резултата?
 • Какво бих желал да променя?

Включването на двете форми на учене – тренинги и упражняване на усвоеното в професионалното ежедневие, както и споделянето на “успехите” и “неуспехите” след това в групата, работи за затвърждаване на ефективни модели на поведение, ориентирани към специфичните ситуации в практиката.

За постигане на високи резултати спомага още, както числеността на групата – малка група от 8 до 12 човека, така и нейната хомогенност в професионално отношение.

Изискване към участниците:

Преди включване в програмата се провежда интервю с всеки участник. Участникът трябва да има готовност за експериментиране и обучение и да приема групово-динамичния инструментариум.

Запитване