Програми

Начало → Работа с фирми → Услуги → Програма за консултанти

4. Програма за консултанти — Общуването, което продава

Защо общуването?

З ащото общуването е сърцето на работата в мрежовия маркетинг. Защото развитието на способността за общуване е тъждествено на професионалното развитие и реализация в ММ. Успехът в този вид бизнес е свързан не толкова с твърдите умения за продаване, а с общуването, което продава, танц между двама. Ако малко само объркаме такта и той се проваля. Деликатност, финес и мяра … За да могат участниците в програмата да достигнат до тях предлагаме 4 комуникативни модула под формата на групово-динамичен психотренинг – съвременна форма за активно обучение, основано не върху преподаването на знания, а върху тяхното извличане от опита, преживян по време на работата в групата.

Инструментариумът включва ролеви игри, симулации, медитативни техники и тестови методики. В условия на конфиденциалност и емоционална защитеност, в групово-динамичния психотренинг се постига атмосфера на доверие и откритост, която благоприятства пътя на участниците към разкриване на своите потенциални възможности и осъзнаване необходимостта от някои личностни корекции за повишаване на професионалната им компетентност.

Обучението предподага последователност на усвояването на модулите.

Продължителност на един модул – два последователни дни. Препоръчително време между модулите – 14 дни.

Група – от 10 до 12 човека.

Тренингите се провеждат в офиса на Емпатия МВ или в удобно за клиента време и място.

Първи модул –  Аз съм моят успех

Мотивационен смисъл в тренинга добива осъзнаването и формирането на нагласа, че печеленето на пари в ММ е свързано с развитието на способността за общуване. Пътят за развитие на способността за общуване минава през позитивно отваряне на участниците към себе си, другите /клиенти и консултанти/, бизнеса и продукта.

Водещите подпомагат участниците да осъзнаят своите потребности и интересите, които удовлетворяват чрез работата си в ММ, да открият личните удоволствия от дейността, да осъзнаят силните си страни като консултанти и да усвоят някои ефективни начини за управление на собствения потенциал по пътя към успеха.

Емоционален акцент в тренинга се поставя върху стратегията “успех – успех”, “Аз печеля – Ти печелиш” като единствено възможна и успешна в този бранш.

Осъзнаването, че развитието на способността за общуване се мултиплицира в останалите сфери на живота на човека и води до цялостно разширяване на духовните му граници, се явява мощен мотивационен фактор за работата в ММ.

В този модул се поставят основите на бъдеща самомотивация за успех в ММ. Емоционалната атмосфера сближава участниците и благоприятства техните по-нататъшни контакти в бизнеса.

Втори модул –  Моето огледало

Работата в този модул е насочена към осъзнаването от всеки участник на необходимите корекции в собствения комуникативен стил в посока на по-голяма лична ефективност в общуването.

Участниците разбират, че равнопоставеното взаимодействие с клиента и консултанта е единствено печеливша позиция в ММ. Осъзнават необходимостта от поемане на активност в процеса на взаимодействие – споделяне и обратна връзка, които водят до доверие и разбиране и намаляват дистанцията между тях и клиента или консултанта.

Запознават се с необходимите личностни качества за ефективно общуване.

Изследват собствения комуникативен стил.

По време на ролевите игри получават обратна връзка от другите за реалното състояние на собствените лични качества, необходими за “общуване, което продава”.

Модулът завършва с персонална консултация с водещите психолози, в която се дават насоки за развитието на индивидуалния комуникативен стил на всеки участник.

Трети модул –  Ако не виждъм съм сляп

Модулът е посветен на развитието на уменията за невербално общуване.

Участниците развиват своята наблюдателност и сензитивност.

Проверяват своите способности да “четат” невербалните сигнали, идващи от другите.

Получават обратна връзка за това, как другите възприемат сигналите, идващи от тях самите.

Усвояват конкретни знания и умения за разбиране на невербалните послания от мимиката, жеста, позата и пространствените разпределения и за тяхното целенасочено използване в “общуването, което продава”.

В тренинга се използва камера. Видеоматериалът служи за получаване на обратна връзка за невербалното поведение на всеки участник.

Четвърти модул –  Мост или стена

Модулът е посветен на развитието на умения за вербално общуване.

Осъзнават се капаните на думите, водещи до неправилно разбиране или отдръпване по време на взаимодействието с клиента или консултанта.

Усвояват се правила за емпатийно говорене и слушане, техники за поемане и прехвърляне на разговора, подаване на обратна връзка, рефлексия на съдържанието и чувствата по време на разговора.

Специално място заема усвояването на техники за преодоляване на съпротиви и техники за водене на разговор при възникнал проблем.

По време на тренинга се използва камера. Видеоматериалът служи за получаване на обратна връзка от другите участници и водещите психолози за вербалното поведение на участниците по време ролевите игри.

Запитване