Психологическо обслужване

Начало → Работа с фирми → Услуги → Сработване на новосформирани екипи

а) Сработване на новосформирани екипи

В зависимост от конкретните изисквания на Възложителя, за целта се използват различни методи на приложната психология (предварителни интервюта, личностни въпросници, социотерапия, групово-динамичен психотренинг, персонални консултации, наблюдение и др.)

С екипа се работи в рамките на 1 месец, през което време се стимулира интензивно общуване, в резултат на което хората се опознават, формира се атмосфера на доверие и откритост, преработват се възникнали или потенциални конфликти и се изграждат екипните норми и правила.

Психологическата работа завършва с даване на препоръка за мениджърски подход към всеки един от членовете на екипа и към екипа като цяло.

Запитване