Тиймбилдинг

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тиймбилдинг Двете писти

1. Тиймбилдинг Двете писти

Дизайнът е построен върху “двете писти” за успешното развитие на един екип – решаването на екипната задача и взаимоотношенията в екипа. Акцентите се определят съобразно етапа на развитие, на който се намира съответния екип – новосформиран, действащ или претърпял промени или вътрешни конфликти екип. Сюжетът държи приказната нишка на попълване на “съкровищницата” на екипа – “На лов за диаманти!”. Всяка задача по двете писти се номинира със съответен брой диаманти, в зависимост от сложността.

В тиймбилдинга под емоционалното въздействие на силата на играта се работи върху:

  • Повишаване на сплотеността на екипа – осъзнаване и емоционално преживяване на силата на заедността.
  • Подобряване на комуникацията и изчистване на натрупаните деструктивни противоречия.
  • Засилване доверието между членовете на екипа
  • Осъзнаване на стратегията, насочена към взаимно подпомагане и взаимен успех, като печеливша в екипната работа.
  • Повишаване на креативността и емоционалната ангажираност на участниците по отношение на екипните задачи и междуличностните взаимодействия.
  • Осъзнаване от участниците, че са част от едно престижно и работещо в единство цяло.

Конкретните цели на тиймбилдинга, продължителността и мястото на провеждане се определят съвместно с клиента въз основа на актуалните потребности, фирмената стратегия и култура на организацията.

Инструментариумът включва голямо голямо разнообразие от дейности, игри и задачи за работа в условия на открито (outdoor) или в зала.

Гарантира се лична безопасност на участниците и конфиденциалност на информацията.

Тиймбилдингът се провежда от двама референти – психолози.

Предлагаме три варианта на тиймбилдинг в зависимост от предпочитанията на клиента.

Първи вариант: зала

Позитиви: Защитената среда на затвореното помещение предполага по-дълбок анализ и осъзнаване с помощта на обратната връзка от другите на собствените модели на поведение по отношение на решаване на екипната задача и взаимоотношенията.

Работи се с малки екипи – до 15 участника.

Постига се значителен ефект на сближаване на участниците, изчистване на междуличностни конфликти и напрежение в екипа и поемане на отговорност за изпълнение на груповите задачи.

Втори вариант: зала – outdoor – зала

Позитиви: По-дълбоките индивидуални и групови прозрения и резултати в залата се експонират и допълват в условията на естествената, спонтанна “outdoor” среда и в последствие се коригират и затвържвават отново в камерна и защитена среда. Нестандартната обстановка и нарастването на степента на екстремност на ситуацията повишават силата на индивидуалната и екипна мотивация за постижение и мобилизацията на вътрешните ресурси.

Работи се с екипи до 30 човека.

Трети вариант: outdoor

Позитиви: Външната среда дава възможност за повече движение, атмосферата се насища с по-голяма доза забавление и емоционални предизвикателства. Непринудено и спонтанно се постигат прозрения за себе си, другите и екипа като цяло. По-лесно и естествено се свалят съпротивите, очертават се лидерите и се оптимизират екипните взаимодействия.

Работи се с неограничен брой участници.

Запитване