Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за развитие на коучинг умения

7. Тренинг за развитие на коучинг умения

Тренингът за развитие на коучинг уменията се състои от два последователни модула. Препоръчително време между двата модула – 20 дни. Времетраене на всеки модул – 2 последователни дни.

Първи модул – Развитие на личностните предпоставки и нагласи за ефективен коучинг

Участниците:

 • Формират нагласи за възприемане на коучинга като
  – партньорство за учене и развитие
  – водене без налагане и властване
 • Развиват способности за диференциране на собствените емоционални състояния
 • Овладяват умения за открито себеизразяване и споделяне с другия
 • Изследват как тяхното емоционално състояние и поведение се възприема от другите
 • Развиват способността да поискат и да дадат помощ като предпоставка за по-висока ефективност
 • Изследват собствените удоволствия в коучинг процеса като условие за вътрешна мотивация
 • Осъзнават собствените силни страни и ограничения за ефективно коучване

Втори модул – Повишаване на комуникативната компетентност по време на коучинг общуването

Участниците:

 • Формират нагласа за емпатийно общуване с обучавания като необходимо условие за реализиране и развитие на неговия потенциал
 • Развиват умения за наблюдение без оценяване и санкциониране
 • Изследват как техният невербален език (мимика, жестове, глас, език на тялото) се “чете” от другите и как им влияе
 • Усвояват съдържанието на основни невербални послания, идващи от другия
 • Развиват умения за емпатийно слушане – фокусиране върху потребностите на коучвания
 • Развиват умения за перифразиране и задаване на въпроси
 • Развиват умения за подаване на двупосочна конструктивна обратна връзка – по отношение на работния процес и по отношение на взаимоотношенията
 • Развиват умения за водене на диалог по време на коучинг-сесията и стигане до съгласие във връзка с целеполагането на коучвания или начина на решаване на възникнал проблем

Запитване