Тренинги

Начало → Работа с фирми → Услуги → Тренинг за оценяващи ръководители

11. Тренинг за оценяващи ръководители

Работи се върху:

  • Формиране нагласа за атестацията като измерител и катализатор на личностното и професионално развитие на персонала
  • Развитие на умения за емпатиен диалог със служителя по време на междинните срещи и заключителния разговор.

Участниците:

  • Осъзнават мотивационната сила на атестационния процес за реализиране и развитие потенциала на служителите
  • Запознават се с възможни субективни грешки при оценяването, основани на психологически закономерности
  • Осъзнават някои характерни проявления на себевъзпрепятстващото поведение на оценяваните служители
  • Изследват своя личен комуникативен стил и как той може да повлияе върху оценяването
  • Усвояват умения за емпатиен диалог и емпатиен отклик – вербален и невербален – по време на атестационните разговори

Запитване